Stephanie Askengren

För personer som arbetar med webbutveckling, innehåll och skapar verktyg eller system ska få ett så användbar och uppskattad artefakt som möjligt krävs det insyn i arbetet med tillgänglighet. Begreppet tillgänglighet kan delas in i två delar. Första aspekten är att webbsidan är tillgänglig i ett perspektiv där den åtkomlig, att bilder, att sidan går att besöka oavsett om personen använder sig av en dator, mobil eller surfplatta, att sidans prestanda är bra (att informationen, bilder och andra funktioner visas snabbt) och att det finns en säkerhet där besökarens information inte delas till vem som helst, vid internetköp, frågeformulär m.m. (w3C, 2006)

Den andra delen som tillgänglighet innebär är att oavsett vem du är som person så ska innehållet, funktioner och design vara lätt att se, tolka, förstå och interagera med. Det finns personer i vårt samhälle och värld som har funktionsvariationer där dessa personers förmåga att ta till sig information är svårare än för en fullt fungerande person. Exempel på funktionsvariationer kan vara syn eller hörselnedsättning i olika grad, ålderdom, olika diagnoser som påverkar koncentration eller tolkningsförmåga, begränsningar i det svenska språket, förmågan att röra sig eller andra fysiska sjukdomar (vårdhandboken, 2019). I det avseendet bidrar tillgängligheten till att göra personer mer självständiga och kan leta fram information, boka tider, se videoklipp osv på egen hand. Detta dokument kommer att beröra den andra delen som handlar om att tillgängliggöra information genom att skapa undertexter till videos eller filmer med en webbaserad tjänst som heter Amara. Detta har studenten kommit i kontakt med under sin praktikperiod på enhet digitala medier på Västra götalandsregionen. 

Modulens upplägg
Modulen innefattar en informationsdel där relevant och kritiskt granskad information finns kring tillgängligt innehåll. Tillgängligt innehåll är relevant i nutid då en ny lagstiftning har trätt i kraft i år, 2019, om hur offentlig verksamhet ska arbeta med användbarhet. Även om informationen riktar sig till offentlig sektor är ämnet användbarhet viktig för alla parter och ett företag vinner i längden på att utveckla produkter som har en högre kvalité och tillgänglighet. Studenter på högskolan väst har stor nytta av denna modul då skolan verkar inom den offentliga sektorn och ska utforma material på detta sätt för sin målgrupp oavsett hinder.

Efter informationsdelen i modulen kommer en tutorial på hur textningen praktiskt går till i programmet Amara. Läsaren får efter den tutorial som presenteras övningsuppgifter som hen kan testa på självständigt och gå från kunskap till handling!

Om lagen
Regeringen tog fram ett förslag som berör tillgängligheten av webbplatser och mobila applikationer inom offentlig sektor och privata företag som arbetar på uppdrag för offentlig sektor som förskolor, skolor och vissa sjukvårdsföretag. Lagen kommer ursprungligen från Europaparlamentet och rådets direktiv. Lagen har utökats till tekniska lösningar som den offentliga sektorn köper in och i viss mån tredje parts produkter ska klara kraven för tillgänglighet. Lagrådet har godkänt förslaget om tillgänglighetskraven och den nya lagen trädde i kraft i januari 2019 (regeringen, 2018)

 Enligt myndigheten för digital förvaltning så ska kraven som kommer med den nya lagen om tillgänglighet handla om möjligheten att uppfatta, den ska vara hanterbar, begriplig och robust. För att offentliga aktörer ska kunna arbeta med sina digitala artefakter finns det en europeisk standard som bygger på WCAG 2.1 som listar vilka krav som ska vara uppfyllda. Efter att den nya lagen om tillgänglighetskrav kom på plats har avdelningar och enheter inom offentlig sektor ett tidsspann på sig att rätta till sina webbsidor och mobila applikationer. När det gäller videos och filmer på nätet är lagen att allt som produceras och läggs ut efter september 2020 måste vara textat (Digg, U.å)

Varför tillgänglighet?
WCAG har utfärdat tre olika nivåer av mål för att uppnå bra tillgänglighet på en webbsida eller applikation. Målen är grupperade i nivå A, AA och AAA. Där nivå A är det mest grundläggande och ska finnas på alla webbsidor som skapas, AA är nivån som offentlig sektor ska uppfylla för att bli godkända, nivå AAA är den högsta och uppfyller en webbsida eller applikation detta innehåller det alla underliggande nivåers riktlinjer och lite till, vilket är mer än vad som krävs enligt lag. Målen fokuserar på att lösa problemen som personer med funktionsnedsättningar har vilket är inom områden som att höra, läsa, prata, rörelse och att bearbeta information (kognitiva nedsättningar). Modulen fokuserar på nivå A där läsaren hittar lagkravet om att det behöver finnas erbjudande om undertexter i videos eller filmer om personen som tittar har nedsatt hörsel (Deque systems, 2018)

Riktlinjer för video och film
Enligt webbdirektivet ska skaparen av en video eller film kunna erbjuda annan lösning om tittaren har syn eller hörselnedsättningar. Till exempel genom undertexter, ett manus eller transkribering av videon. För att tittaren ska kunna ta till sig materialet och förstå budskapet på samma sätt som om hen hade varit fullt fungerande (Webbriktlinjer, 2018)

Bra att tänka på i arbetet med undertexter
Undertexten eller subtitles i en film är texten som återger vad personen eller personerna säger och viktiga moment i filmen som bidrar till dramaturgin. Som till exempel åska och regn, bilar som kör, publik som skrattar, fåglar som kvittrar. Språket som används i undertexterna skiljer sig lite från det dagliga tal som vi är vana vid och ska vara så lätt som möjligt för läsaren att förstå för att hinna med att läsa. Moderskeppet tar upp viktiga saker för personer som textar bör tänka på. Vilket kan vara alltifrån förkortningar, datum, citat eller tid (Moderskeppet, U.å)

Så här gör du
Skapa ett gratiskonto på Amara där du ska skapa undertexterna. Du startar med att ta adressen (URL) till videon där den ligger publicerad. Som till exempel vimeo eller youtube, kopierar länken och klistrar in den i Amara. När du gjort det klickar du på knappen starta för att ladda in filmen till programmet.

Nästa steg är att lägga till vilket språk som videon är på och vilket språk som undertexterna har. Det hittar du på höger sida om videon där rubriken heter “Bidra” och sen klicka på “lägg till nytt språk!” Då öppnas en ny dialogruta där du väljer de språk som du vill arbeta med.

När dessa steg är avklarade visas arbetsytan i Amara där du kommer att arbeta med texten tillsammans med filmen. Gränssnittet är väldigt pedagogiskt och förklarande vilket gör arbetsprocessen enkel och går snabbt framåt. 

För att starta och stoppa filmen används tab. Det gör att du kan skriva undertexterna samtidigt som filmen rullar. Det finns andra kortkommandon för att förenkla arbetsprocessen. De kommandon som finns hittar du på högra sidan i bild. För att texten inte ska bli för lång så har Amara inbyggt att räkna antal tecken och rader. I en sekvens av videon ska det max vara 42 tecken per mening och du får ha totalt två rader av text. När du skrivit klart all textning så är det dags att börja synka ihop texten med ljudet. Klicka på knappen “Ja, börja synka” som finns uppe i vänstra hörnet. Spela upp filmen igen och när personen börjar säga den aktuella texten klickar du på pil ned på tangentbordet för att nåla fast texten på rätt plats och när personen avslutat meningen klickar du på pil upp. Det behöver inte bli exakt i detta skedet. Du kan finjustera detta efter att alla texter är fastnålade på tidslinjen.

När alla undertexter är utplacerade och du är nöjd är nästa steg att granska textspåren på tidslinjen klickar du på knappen “Börja granska”. Då får du möjlighet att finjustera spåren med hjälp av att dra ett specifikt spår med muspekaren för att lägga den på exakt rätt ställe. Du kan även förlänga eller förkorta själva textspåret genom att dra i de gröna flikarna i ändarna.  

När alla textspår i din video eller film är synkade och du kollar igenom allting så att det ser bra ut. Är du nöjd med resultatet trycker du på knappen “Publicera”. Då kommer du till en ny sida där du får möjlighet att ladda ner textningen så att du kan lägga till den på Youtube eller Vimeo.

Klicka på knappen och välj format SRT. Då laddas en textfil ner till din dator, vilket du ska använda på Vimeo eller Youtube tillsammans med videon eller filmen. 

Workshop
Diskutera tillsammans med din projektgrupp:

  • Varför det är viktigt att ha undertexter till en video eller film.
  • Vilka delar är viktiga att tänka på utifrån moderskeppets guide i arbetet med att skriva undertexter?
  • Diskutera hur viktigt det är att ha en lättläst text som tittaren hinner läsa igenom under den sekvens som karaktären säger repliken.

Skapa nu varsin undertext i Amara för att komma in i programmet. Jämför sedan resultatet för att se hur ni i projektgruppen tolkat videon och vilka moment som är viktiga. Välj sedan ut en video som ni visar med undertexterna för en person som inte arbetat med projektet. Visa videon utan ljud och fråga personen om den förstår budskapet och innehållet i videon. 

Är det rätt eller fel?
Finns det ord eller meningar som kan ändras för att få en annan innebörd?
Skriv ner vad ni i gruppen kom fram till under diskussionsfrågorna, reflektera över hur ni tyckte att arbetet i Amara var utifrån användarvänlighet och textningen i sig. 

Redovisa era tankar, reflektioner och kunskap för era klasskamrater och lärare under 10 minuter. 

Referenslista

What is Digital Accessibilty? (2018). [Video online]. https://www.youtube.com/watch?v=grrx2Lva7T0 [2019-11-08]

Digg (U.å) Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service [Elektrisk]. Tillgänglig: https://www.digg.se/utveckling–innovation/digital-tillganglighet/lagen-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service [2019-11-08]

Moderskeppet (U.å) Moderskeppets guide till undertextning [Elektrisk]. Tillgänglig: https://moderskeppet.se/kunskap/videoproduktion/undertext/undertextning/ [2019-11-08]

Regeringen (2018-06-14) Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/49d59a/contentassets/7a4463d76fe54d17a808f8d2cb2a6524/genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet.pdf [2019-11-08]

Vårdhandboken (2019-10-08) Bemötande av personer med funktionsnedsättning – översikt [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-av-personer-med-funktionsnedsattning/oversikt/ [2019-11-08]

w3C (2006) Introduktion till tillgänglighet på webben [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai/intro/accessibility.html [2019-11-08]

Webbriktlinjer (2018-12-05) Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video [Elektronisk]. Tillgänglig: https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/116-alternativ-vid-enbart-ljud-video/  [2019-11-08]