Kursen består av 80% verksamhet på era respektive praktikplatser, samt regelbundna diskussionsseminarier med övriga deltagare och lärare. Syftet med avstämningarna är dels att utbyta erfarenheter, dels att stimulera till att fundera över era respektive situationer och hur och varför de eventuellt skiljer sig från andras situationer. Och att inte fastna i att ”bara” producera, utan även reflektera över hur och varför saker görs, hur man kommunicera och vad det förmedlar, hur saker organiseras och varför, för att på ett medvetet sätt förstå er nya situation. Kursen examineras genom två moment. Diskussionsseminarier samt ett fördjupningsarbete. Diskussionsseminarierna är varannan torsdag och har ett tema som vi diskuterar kring. Fördjupningsarbetet är en möjlighet för dig att sätta dig in i ett ämne som är relevant för din kommande yrkesroll. Fördjupningsarbetet har Digitala medie-studenter som sin målgrupp och utformas som OER i kursbloggen.

Diskussionsseminarier

Diskussionsseminarier genomförs på torsdagar. Varje tillfälle har ett speciellt tema som skall diskuteras. Temana är valda för att vi kritiskt skall kunna förhålla oss till varje enskild praktikplats och reflektera över företagens olika sätt att jobba. Således är en viktig aspekt av praktiken att hela tiden fundera på: –Varför gör dom så? På vilka andra sätt skulle man kunna agera? Tillfällen och teman är:

 • Företagskultur – Första intrycket
 • Arbetsdagen – Timme för timme
 • Hur organiseras designarbete?
 • Hur arbetar man med kunderna?
 • Avslutande redovisning

Företagskultur – första intrycket.

Hur gör man saker på er praktik: T.ex. Hur ni sitter (enskilda rum, kontorslandskap, olika avdelningar), olika grupperingar, hur fikar man (alla gemensamt?), gemensamma möten (vilka deltar? vad avhandlas?), hur förmedlas information? Hur fördelas uppdrag?

Hur pratar man på er praktik? T.ex. hur pratar man med varandra, hur pratar man om kollegor och kunder och eventuella leverantörer? Vad har man för jargong?  Samla gärna lite citat eller anekdoter.

Vad betyder det? Känner ni er hemma i detta?

Arbetsdagen – Timme för timme

Börja redan från första dan och försök ha en ”inneboende observatör” på era egna reaktioner, och notera om det är något som förvånar er. Varför då? Jo, det är ett bra sätt att försöka förstå sina egna (ofta omedvetna) förväntningar, annorlunda syn, eller kanske även förutfattade meningar och som kan vara intressant att reflektera över vad det bottnar i. Skriv ner, för dig själv, små eller stora saker. Lär dig förvånas över de små sakerna. Vad ni kommit fram till diskuteras sedan på seminariet.

Hur organiseras designarbete?

Fundera över: Hur går det egentligen till från första kundkontakt till den slutliga fakturan? Vem gör vad, hur förmedlas nödvändig information, vem bestämmer och på vilket sätt? Hur hanteras deadlines? Hur vet man vad man ska göra, och vet man vad andra gör? Kort sagt, hur blir arbetet gjort? Prata med andra på företaget för att få en bättre inblick. Här är det helt centralt att ni ställer frågor.

Hur arbetar man med kunderna?

Fundera över: Hur ser man på sina kunder, och hur sköter man sina kundkontakter? Vem gör det? Hur stämmer man av under projektets gång, och hur avgör man när ett projekt är slutfört och godkänt? Vad innebär en lyckad leverans? Vem äger vad av designat material, diskuteras detta? Vad gör man om kunden inte är nöjd? Prata gärna med andra på företaget för att få en bättre inblick.

Examination

Utöver aktivt deltagande i seminarier skall två uppgifter genomföras/lämnas in.

 • En slutrapport som presenteras muntligt på ett slutseminarie. Beakta kursmålen i kursplanen när du gör din rapport.
  – en muntlig presentation
 • Lärrapport. I denna beskriver du ditt lärande under praktikperioden. Fokusera på hur du kunnat omsätta teorier från skolan i det praktiska arbetet.
  – PDF-fil inlämnas på Canvas
 • En fördjupande lärresurs kring något du erfarit/lärt dig under VFU som inte behandlats i programmet Digitala Media eller som du tycker bör få större plats i någon av programmets kurser.
  – lämnas som sida på kursbloggen

Slutrapport – presentation, 10 min

VFUn skall redovisas muntligt på slutseminarium. De uppgifter som skall behandlas i den presentationen beskrivs nedan. Målgrupper för presentationen är lärare och studenter på Digitala Medier. Tänk på att vara nyanserade och motivera era förslag och reflektioner väl. De kunskaps och färdighetsmål (se nedan) som är uppsatta för kursen i kursplanen återfinns i de olika momenten inom parantes.

Verksamheten
Beskriv verksamheten, vad gör dom?

Processen
Reflektera över hur medieproduktionsprocessen/erna går till i verksamheten. Reflektionen bör relatera till tidigare kunskap om teorier, processer och metoder från utbildningens kurser, givetvis med referenser och källmaterial som vanligt (punkt 1 kunskap och förståelse). Föreslå någon form av förändring i verksamheten (punkt 2 kunskap och förståelse), och till utbildningen (punkt 3 kunskap och förståelse) samt motivera förändringsförslagen väl!

Tekniker och verktyg
Reflektera vilka tekniker och vilka verktyg som används i verksamheten, och på vilket sätt dessa används. Relatera till de tekniker och verktyg som används och behandlats i tidigare kurser (punkt 1 kunskap och förståelse). Föreslå någon förändring/förslag som du anser skulle vara till nytta för verksamheten, dvs. beskriv något som du tror skulle kunna göras bättre och varför det skulle vara bättre (punkt 2 kunskap och förståelse), och utbildningen, dvs. något som borde ingå, på vilket sätt och vad det skall ge (punkt 3 kunskap och förståelse)

Produkter och tjänster
Reflektera vilken typ av produkter och/eller tjänster som verksamheten tillhandahåller. Särskilt fokus på vilka produkter och/eller tjänster som du deltagit i utvecklingen av, vad du konkret har gjort och ansvarat för och vilka roller du har haft. Välj ut den produkt/tjänst du arbetat mest med, och försök analysera. Vilka styrkor och svagheter produkten/tjänsten har? Hur kundens/mottagaren behov och intressen har tagits hänsyn till? Hur man arbetat för att säkerställa kvalitén och för att uppfylla kraven/önskemålen? (Färdighet & förmåga 1&3, värderingsförmåga1)

Den egna lärprocessen
Hur har du fungerat i de roller som du har haft under praktiken? Vad har du lärt dig? Vad kände du dig väl förberedd på och vad var du mindre förberedd på? Vilka insikter har du fått? Vilka problem har du stött på? Vilka är dina styrkor och vilka är dina mindre starka sidor som du känner att du behöver utveckla? (Värderingsförmåga 2&3)

Fördjupningsrapport, OER

Fördjupningsrapporten är en möjlighet för dig att lära dig mer om ett ämne som du själv väljer tillsammans med handledare och som har relevans för din praktik och din kommande yrkesroll. Rapporten skall presenteras på kurssajten som ett “Moduldokument” som andra kan ta del av och lära sig från, ett så kallat OER. Exakt vilket upplägg och struktur du har på ditt moduldokument är upp till dig. Diskutera gärna med lärarna på kursen. Eftersom olika ämnen skiljer sig åt finns det inte ett sätt att göra sitt fördjupningsarbete på. Det bör i möjligaste mån utformas som ett OER som kan användas av studenter som går programmet.

Ett moduldokument karakteriseras av en introduktion till ett givet ämne, en beskrivande text som knyter ihop modulen och ger den dess röda tråd. Det karakteriseras också av länkar, läshänvisningar och referenser till externt material. Moduldokumentet kan avslutas med uppgifter att utföra t ex övningsuppgifter, workshop uppgifter eller annat material. Dessa uppgifter riktar sig till den som tar del av innehållet och för att hen skall få en chans att praktisera och öva sina kunskaper.

En stor del av att sätta sig in i ett nytt ämna handlar om att hitta relevant material. Ett moduldokument kan ses som resultatet av en sådan urvalsprocess där du presenterar det bästa du hittat inom ett visst ämne och sedan presenterar på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt.

Moduldokumentet skall i sedvanlig ordning vara välrefererat. Samtidigt bör författarens egna erfareneheter av att sätta sig in i ämnet synas och ta viss plats i dokumentet. Se moduldokumentet som ett sätt att dokumentera vad du lärt dig men framför allt skall det det underlätta hur andra på bästa sätt kan sätta sig in i ämnet. Moduldokumentet skall publiceras på kurssajten i samband med kursslut. Moduldokumentet skall innehålla:

 • En introduktion till ämnet som sätter det i sitt sammanhang och som lockar till vidare läsning. Introduktionen måste tydligt visa på vad dokumentet tar upp, vem som skrivit det och vad syftet och målet med dokumentet är.
 • Externt material: Videos, böcker, blogginlägg, artiklar osv. Dessa skall knytas ihop av dig som student så att dokumentet utgör en sammanhållen lärupplevelse för den som tar del av innehållet.
 • Workshops, övningsuppgifter eller andra former av examinationsliknande innehåll som förstärker lärandet eller som utvärderar lärandet för den som tar del av dokumentet.
 • Referenser

Dokumentet kommer att bedömas baserat på ämnets svårighetsgrad, dess kvalité samt dokumentets pedagogiska upplägg. Det senare ses som en indikator på hur väl studenten tagit till sig ämnet. Tidsåtgång för arbetet beräknas till 60 timmar. Alltså en och en halv heltidsvecka.

Du lämnar din OER i kursbloggen genom att publicera en sida enligt följande beskrivning.

Lärrapport

En skriftlig rapport över din praktikperiod som också inkluderar det projekt du muntligt redovisar. Beskriv kort erfarenheter och kunskaper du fått genom din praktik. Fokusera huvuddelen av rapporten på ditt lärande. Vad har du lärt dig som du tror du inte skulle lärt dig i skolan. Praktiktiden är en del av skolans AIL (Arbetsintegrerat lärande) Värdera tiden och ditt lärande utifrån en modell som heter RAT. Ersätt teknik med din praktikperiod i modellen. http://doverdlc.blogspot.se/2013/06/the-rat-samr-transformative-technology.html
– Replacement. Har praktiken endast ersatt möjliga kurser på skolan? Motivera.
– Amplification. Om, På vilket sätt har praktiken förstärkt ditt lärande. Motivera.
– Transformation. Skulle dina erfarenheter från praktiken kunna användas till att förändra programmet du läser. Motivera
Rapporten lämnas som PDF senast sista dag för kursen genom Canvas.