Mål och Syfte

Kursens grundstruktur liknar en vetenskaplig konferens. Insändande av abstract, OK, skriva artikel utifrån given formatmall, åka till konferens och muntligt presentera artikel.

Hur påverkar internet hur vi ser på integritet? Hur påverkar internet den demokrati vi lever? Det är två frågor som ligger till grund för det vi kommer diskutera i kursen Integritet och och demokrati i digitala medier. För att det påverkar vet vi. Kursen kommer ge en övergripande bild inom en rad områden. Nedan följer en rad exempel på relevant innehåll för kursen. En del kommer tas upp på seminarier andra är relevanta inriktningar för den artikel som skall skrivas:

 • Personlig integritet och sociala medier. Vad vet andra om oss och vad säger andra om oss i sociala medier? Tjänster så som Facebook, Ask.fm, Snapchat och Instagram är en central del av mångas liv. Hur hanterar enskilda individer dessa tjänster? Vad är det vi upplever genom dem?
 • Demokrati. Internet brukar beskrivas som något som hjälper gräsrötter, den lilla människan att nå ut men samtidigt börjar vi se allt mer propaganda. Hur hänger det ihop? Hur använder de politiska partierna nätet och sociala medier? Vilken roll spelar bloggosfären och twitterstormar för hur beslutsfattare uttrycker sig. Hur kan röstning över nätet fungera?
 • Öppenhet och delakultur. Motsats till företagshemligheter och patent, öppenhet, crowd sourcing ),
 • Övervakningens konsekvenser, Internet redlining, direct targeting
 • Teknik: kryptering, övervakning, darknet, cockies, fake videos, AI
 • Historik (integritet, nätets förändrade syn på anonymitet över tid). Immateriell rätt (Copyright, Creative Commons, Piratebay, Wikipedia).

Genom en flera korta samtal samt skrivande av en vetenskapligt förankrad artikel kommer vi utforska hur vi kan förstå vår digitala samtid utifrån ett integritets och demokratiperspektiv.

Inspelens tema är:
Weblining, Famous people, Retargeting, AI, Nätval, Fake video, Sociala mediers historik, +&-

Centralt i kursen är att läsa, diskutera och skriva vetenskapliga texter. Kursen är uppbyggd kring nedanstående aktiviteter:

 • en serie temasamtal genom inspel med tillhörande uppgifter
 • twittra frågeställning eller påstående till varje inspelstema
 • sociala mediers historia, + &-, skapa och presentera poster
 • söka och läsa vetenskapliga artiklar
 • att skriva en artikel samt att reviewa två av dina medstudenters artiklar
 • muntligt presentera artikel samt poster på avslutande seminarie

Temaveckor

De första veckorna på kursen rymmer temaintroduktioner och seminarier varje vecka (se schema). Seminariesamtalen består av ett kort inspel, gruppfrågor, review och redovisning. Efter varje temasamtal skall studenten twittra en fråga eller påstående (refereras) med beröring till temat. Använd #DMI100 och #DMI-bordsfärg (båda i alla tweet). Detta ger ett stort urval av frågor och frågeställningar som kan ligga till grund för val av fråga för studentens egna artikel.

Artikel och Peer-review

En bit in i kursen skall du skriva en artikel som på något sätt handlar om integritet och demokrati i digitala medier, alltså något som vi berört på kursen eller annat som rör ämnet. Artikeln, som skall vara på ca 2500 ord, skall ha ett tydligt fokus, som du väljer utifrån ditt intresse och nyfikenhet. Artikeln kan handla om en rad områden men fokuset skall beröra integritet och demokrati samt digitala medier.

Således kan artikeln handla om journalistikens och tidningarnas svårigheter att hitta en bärkraftig affärsmodell. Den kan handla om kränkt personlig identitet där bilder spridits olovligen. Den kan handla om hur internet idag styrs och hur man tror att det behöver styras i framtiden. Den kan handla om staters övervakning av enskilda individer. Den kan handla om svensk signalspaning och FRA. Den kan handla om rätten till ett privatliv och rätten att få vara i fred ur ett juridiskt perspektiv. Den kan handla om Snowden och frågan kring whistleblowers. Den kan handla om hur man kan upprätthålla en sund personlig integritet. Den kan handla om ungdomars syn på integritet och hur nätet förändrar detta. Eller kanske ny Eu-lagstiftning, GDPR. Som du förstår finns det en rad områden att fokusera på.

Artikeln lämnas först in i form av ett abstract med minst en vetenskaplig artikel som referens (artikeln i sin helhet behöves minst tre) och sedan som ett utkast där du inte skall ange ditt namn. Du får sedan några artiklar från andra studenter som du skall läsa och “värdera”. Reviewsvaren lämnas på Canvas som sedan ser till att dina tankar hamnar hos författaren. Dessa tar studenten med sig till de tillfällen som finns för grupphandledning.

Artikeln

Artikeln skall baseras på vetenskaplig grund. Dvs, innehålla referenser till relevant relaterad forskningsartiklar som publicerats i journals eller proceedings för vetenskapliga konferenser. Artikeln skall var underbyggd med minst tre vetenskapligt publicerade källor som stödjer ditt arbete och referenshanteringen skall följa Harward-modellen. Mer information om referenshantering hittar du på bibliotekets hemsida.

I artikeluppgiften ingår också att ge konstruktiv och väl underbyggd feedback till någon av dina medstudenter. Feedbacken kommer du att ge genom så kallad double blind peer review. Vilket betyder att varken den som läser och ger feedback eller den som får feedback på sin artikel vet vem den andre är. Detta för att man skall få en så rättvis bedömning som möjligt. Varje student kommer att få två artiklar att ge feedback på. Detta innebär också att alla kommer att få två reviewer på sin egen artiklar. Att ge feedback eller göra en review innebär att man läser och ger konstruktiva kommentarer/frågor/förslag om ca en 500 ord. Efter att ha erhållit reviewerna utvecklar författaren sin text och lämnar in en slutversion. Använd gärna “grundstrukturen” för en review.

På slutseminariet skall alla kort muntligt presentera sin artikel. Seminariet har en konferensliknande struktur och genomförs i två parallella sessioner samt en så kallad keynote speaker.

Innan artiklarna lämnas in diskuterar vi dem i grupper ungefär som man skulle göra på en mindre vetenskaplig konferens. De krav som ställs på artikeln kan kortfattat beskrivas som nedan men beskrivs mer utförligt på en separat sida på kurssajten.

 • Artikeln har läraren och klassen som sin målgrupp, du skriver till dem
 • Artikeln skall ta upp ett för kursen relevant och gärna aktuellt ämne
 • Det är centralt att ämnet och sedan även artikeln är centralt avgränsad
 • Den skall bestå av ca 2500 ord
 • Den skall följa mallen (template) för “konferensen”
 • Artikeln skall vara välstrukturerad vad gäller innehåll
 • Artikeln skall ha en tydlig röd tråd och en trovärdig argumentation
 • Artikeln skall innehålla minst tre vetenskapliga, reviewade och publicerade artiklar
 • Du skall ge skriftlig och konstruktiv feedback på två medstudenters artiklar

Följande gäller för själva inlämningen av uppgiften:

Kurslitteratur

Av studenten valda vetenskapliga artiklar.