Ungdomarfb

Maria Crusner
Integritet och demokrati i digitala medier
Högskolan Väst
2014-04-30


Abstrakt
Att värna om sin integritet är idag väldigt essentiellt då vi lever i ett nätverkande samhälle där internet och sociala medier är en central plats för de flesta. Detta gör att det uppstår en hel del frågor om hur du ska tänka angående din integritet online. Frågor som i tidigare generationer inte varit aktuella men som idag är viktigare än någonsin. Att sociala medier är extra stort bland ungdomarna gör att många vuxna oroar sig för hur mycket personlig information som tonåringarna delar med sig av på nätet och vilka konsekvenser det kan leda till. I den här artikeln kommer jag titta närmare på hur ungdomar själva ser på integritet för att se hur de tänker kring att skydda sitt privatliv.

Inledning
Ungdomar lever idag en stor del av sina liv på nätet. Det delas och gillas, foton och filmklipp läggs upp och texter om vad de gör, vad de ska göra och hur de mår skrivs. Tillskillnad från tidigare generationer så växer de unga idag upp med sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, Kik, Vine och Snapchat. Det blir även betydligt lägre åldrar på de som använder sig av internet och i åldersgruppen 12-16 år ligger internetanvändningen på hela 98 % (Lindqvist och Thorslund, 2011).

Samtidigt som intresset för nätet ökar bland unga så ökar även riskerna. Risker som kan hota din integritet och gör att du måste tänka på vad du delar med dig av på nätet och till vem. Många vuxna oroar sig idag för de ungas integritet på nätet, främst på grund av en uppfattning om att ungdomar sätter sig i riskzonen för trakasserier och kränkningar genom att avslöja personlig information (Marwick, Diaz och Palfrey, 2010).

Rapporter i media vimlar om berättelser där unga har postat lättklädda bilder på nätet, skrivit om alkoholdrivna missgärningar på sociala medier och publiceringar av andra ogenomtänkta händelser som kan förfölja dem i framtiden. Många hävdar därför att unga är mindre intresserade av att upprätthålla integriteten än äldre människor (Hoofnagle et al. 2010). Men är det verkligen så? Bryr de sig inte om konsekvenserna? Vi får ofta höra och läsa om vad vuxna tycker om integritet frågor men hur är det med ungdomarna? Frågan jag ställer mig är därför: Hur ser ungdomar själva på integritet?

Att skapa sig en identitet
Snabba tekniska framsteg i samhället har gjort att vi idag lever i en nätverkande era. Katie Davis (2011) skriver att vi människor idag antar allt fler och många olika sociala roller inom olika sammanhang, en situation som många forskare hävdar påverkar hur individer skapar och upplever sina identiteter. Vi människor anpassar oss efter vilken situation vi är i och nätet är en stor plattform där du som individ kan skifta personlighet. Ungdomar använder sig av nätet till stora delar för det sociala och för att värna om sin integritet så bygger de upp olika fasader. Ett exempel på det är att många unga kan dela med sig av bilder eller texter på sociala medier som har en ganska oklar innebörd för medparten av de som ser det och du måste vara nära vän med personen för att dra någon slutsats om vad denne menar med sin publicering. boyd och Marwick (2011) kallar detta för ”social steganography” då ungdomarna använder sig av ett socialt kodat språk.

Attityder till integritet på nätet

Ungdom, 17 år:Every teenager wants privacy. Every single last one of them, whether they tell you or not, wants privacy. Just because an adult thinks they know the person doesn’t mean they know the person. And just because teenagers use internet sites to connect to other people doesn’t mean they don’t care about their privacy. We don’t tell everybody every single thing about our lives. We tell them general information – names, places, what we like to do – but that’s general knowledge. That’s not something you like to keep private- “Oh, I play games. I better not tell anybody about that.” I mean, that’s not something that we do. So to go ahead and say that teenagers don’t like privacy is pretty ignorant and inconsiderate honestly, I believe, on the adult’s part.”
(boyd och Marwick, 2011)

Det är en myt att ungdomar bryr sig mindre om integritet än vad vuxna gör. Flera studier har gjorts under de senaste åren och de visar alla på samma resultat. Feng och Xie (2014), boyd och Marwick (2011) och Hoofnagle et al. (2010) är bara några av de som slår hål på myten om ungdomars bristande syn på integritet. Som tonåringen i citatet ovan säger så har ungdomar inte, trots aktivt delande, förkastat integritet som ett värde. Alla ungdomar vill ha avskildhet, även om deras definitioner av integritet varierar kraftigt. Skyddandet av integriteten formas efter den sociala situationen och förmågan att navigera den tekniska miljön. En social situation kan vara att tonåringen delar med sig av mindre information på nätet till någon han eller hon inte känner än till någon denne vet går i samma skola som än själv. Den tekniska miljön är också en stor bidragande faktor till hur mycket tonåringarna publicerar online. I många fall så vet de inte hur inställningarna på de sociala medierna fungerar och eftersom standard inställningarna är att din profil är offentlig så blir det lätt att den förblir så (boyd och Marwick, 2011).

Studierna om integritet bland unga bekräftar vad föräldrar och lärare redan vet: ungdomar delar en betydande mängd information om sig själva på nätet idag. Detta är en trend som har ökat de senaste åren då klimatet och normer kring delning på sociala medier har förändrats med teknikens utveckling (Davis och James, 2012). Madden et al. (2013) har jämfört vad ungdomar delade år 2006 och vad de delade med sig av 2012. Tiden som ungdomar tillbringar på nätet har ökat drastiskt sedan 2006 och även vilka sociala plattformar som används har förändrats. En typisk tonårings MySpace-profil från 2006 såg helt annorlunda ut informationsmässigt jämfört med en tonårings Facebook-profil 2006. Idag har Facebook tagit över helt och är en stor del i nästan varje ungdoms liv. Åldern är också en avgörande faktor för hur mycket ungdomar delar med sig av. Det kom fram i samma studie att äldre tonåringar (14-17 år) generellt sett är mer benägna att dela viss information på den profil de använder oftast än vad yngre tonåringar (12-13 år) är.

Statistik från Pew Internet (2013)
Bild4

Bild2

Bild1

Bild3

Feng och Xie’s (2014) studie gick ut på att de frågade 802 ungdomar i åldern 12-17 år om deras oro angående integritet online. Av 802 deltagare så svarade 622 (78 %) att de använde sig av sociala medier. Vidare gällande integritet så sa:

 • 76 % av ungdomarna att de har tagit bort personer från deras nätverk eller vännerlista
 • 48 % sa att de har tagit bort deras namn från foton som de har blivit taggade i
 • 53 % sa att de har tagit bort kommentarer som skrivits av andra på deras konton eller publiceringar
 • 62 % sa att de har tagit bort eller redigerat något som de publicerat tidigare
 • 27 % sa att de har angett falsk information på sociala medier som falskt namn, ålder eller plats de befinner sig på för att skydda sin integritet
 • 57 % sa att de har blockat personer på diverse medier
 • 30 % sa att de har tagit bort eller avaktiverat en profil eller konto

Feng och Xie utgick även från ett antal hypoteser i sin studie som alla visade sig stämma när de redovisade resultatet av undersökningen. Deras hypoteser var:

 • Föräldrar eller vårdnadshavare har en tendens att vara mer bekymrade över att deras barns online-data samlas in av tredje part än vad barnen själva har
 • Tonåringar vars föräldrar eller vårdnadshavare som är oroliga över att deras barns online-data samlas in av tredje part har högre sekretess oro än andra tonåringar
 • Hur mycket ungdomarna använder sig av sociala medier är ofta kopplat till deras inställning till integritet
 • Tonåringar som är oroade över att deras online-data ska samlas in av tredje part genomför fler integritetsättande strategier

Davis och James (2012) har även de undersökt ungdomars inställning till integritet. Tidigare studier från 2010 har visat att ungdomar visst bryr sig om integritetsrisker på nätet. 88 % av 13-17 åringar boende i USA oroar sig för konsekvenserna av att publicera sina kontaktuppgifter på nätet. Dessutom visade många av ungdomarna som frågades medvetenhet om att vad de lägger upp online kan påverka olika aspekter av deras liv, t ex deras rykte och säkerhet men även deras förmåga att få ett jobb i framtiden eller chans till att bli antagen till högskola.

Men vad är det då som gör att ungdomar delar så mycket på sociala medier trots att de värnar om sin integritet? Samtidigt som de har en önskan att skydda sin integritet online så har de en vilja att dela med sig av personlig information vilket gör att en klyfta uppstår. Davis och James skriver att ungdomars syn på integritet har mindre att göra med vilken typ av information de lämnar ut och mer att göra med deras önskan att kontrollera informationen. Många ungdomar som bor i västvärlden känner att de har en sådan kontroll vilket kan vara en anledning till att de är villiga att posta diverse saker på sociala medier trots oro över att integriteten kan skadas. En annan anledning kan vara socialt tryck. Sociala medier är idag centrala samlingsplatser och sätt att kommunicera för ungdomar. En ung person som väljer att avstå från dessa sociala tjänster riskerar att känna sig utanför och att missa en stor social bit som andra jämnåriga tar del av. Att få sociala belöningar som likes eller retweets kan ofta överväga de risker som finns med att lägga upp viss information (Davis och James, 2012).

I Davis och James studie så intervjuade de 42 yngre ungdomar, i åldern 10-14 år. Även de, likt de andra studiernas resultat, fick fram att ungdomar visst värdesätter sin integritet, söker avskildhet från främlingar och använder sig av olika strategier för att skydda sitt privatliv på nätet. Det visade sig dock att det fanns en skillnad mellan yngre ungdomars tankar kring integritet och äldre ungdomar. De yngre diskuterade vilja att få avskildhet från människor de känner oftare än från främlingar. Deltagarna upplevde även att kränkningar av integriteten från personer de känner är mer vanligt än från främlingar. Detta tror jag kan bero på att du som yngre är mycket mer osäker. När du är yngre så har du inte det självförtroendet som äldre ungdomar har och för att få mest uppmärksamhet så är det lättare att gå på de du känner bättre och få dem att må lite sämre. Yngre tänker oftast bara på sig själva när de är i den åldern och gör allt för att bli mer populära utan att ta hänsyn till andra.

Undervisning i integritet frågor
Istället för att bara se problem med hur ungdomar ser på integritet så tycker jag det ska läras ut hur du som ung ska tänka när du är ute på nätet. De vuxna ska vara förebilder för de unga och för att skapa ett klimat där de själva är medvetna med vad de publicerar så behöver tonåringarna hjälp. Internet är en stor del i de flestas liv idag och därför tycker jag att det är nödvändigt med undervisning i frågor som rör nätet. Frågor som hur du beter sig online, hur du skyddar sin integritet och vad för konsekvenser ditt nätverkande kan få är alla viktiga och bör tas upp i skolan i tidig ålder. På det sättet blir ungdomarna mer reflektiva och kan förutse bättre hur deras integritet kommer påverkas av det de publicerar.

Davis och James (2012) skriver om undervisning i integritet online och menar att forskning i ungdomssekretess tyder på att det finns ett antal områden där unga människor kan dra nytta av utbildningsstöd. Ett sådant område omfattar vad som skiljer nätverk från offline-sammanhang och att det begränsar individens förmåga att ha full kontroll över den information som du delar med dig av online. Att ha en förståelse för hur lätt det är att reproducera, sprida och söka information på nätet samt hur svårt det kan vara att ta bort informationen när den väl har publicerats, kan göra att ungdomar kan behålla kontrollen över vad de delar på nätet. Att utbilda tonåringar i användandet av sekretessinställningar och att visa konsekvenserna av vissa integritetsskyddande beteenden som t ex att förfalska personliga uppgifter på nätet är även det essentiellt.

Slutsats
Det är bara att konstatera att ungdomar idag delar med sig av väldigt mycket information på sociala medier. Många vuxna oroar sig över att dagens tonåringar inte bryr sig om integritet men nya studier visar på att det inte stämmer. Unga bryr sig visst om integritet och värnar om ett privatliv. De vill ha privata utrymmen för socialisering, utforskning och experimenterande. Att lägga ut personlig information online är ett sätt för unga att uttrycka sig, ta kontakt med jämnåriga, öka populariteten och skapa grupper (Marwick, Diaz och Palfrey, 2010).

Jay Stanley (2013) skriver i ett blogginlägg att tonåringar ofta är engagerade i en process av identitetsskapande som innebär att de vill utforska olika begrepp själva men även gentemot andra. Det är något som tonåringar alltid har gjort, men idag görs det elektroniskt. Det kan innebära att identitet experiment har större konsekvenser gentemot den personliga integriteten idag än för tidigare generationer, men det betyder inte att unga inte värnar om sin integritet.

För att svara på min frågeställning så bryr sig unga som sagt visst om integritet. Många har sina profiler på sociala medier privata och använder sig av ett antal strategier för att hålla sitt privatliv privat. Unga har faktiskt ofta liknande åsikter om integritet som vuxna. Skillnaden är dock att vuxna inte delar med sig av så mycket online. Men att säga att unga är oansvariga på nätet och inte bryr sig om konsekvenserna av deras handlingar tycker jag är fel. Ungdomar är nästan alltid medvetna om vad de lägger upp och hur innehållet kan tas emot vilket jag ser som ett tecken för att skydda sin integritet. Jag tror att det stora problemet för unga idag är att veta hur de ska göra för att vara privat. Det är ett hårt klimat ute på nätet och ungdomarna vill göra allt för att passa in vilket kan leda till konsekvenser som påverkar integriteten negativt.

Att få utbildning i skolan om frågor som rör nätet tycker jag är en lösning som bör finnas med på ungdomars schema. Får du en grund att stå på redan när du är i 10-årsåldern kan det göra att synen till integritet påverkas till det positiva. Om barnen faktiskt får lära sig hur de kan skydda sin integritet kan de ta med sig det till framtiden och på det sättet kan vi skapa ett klimat på nätet där allt fler vet hur de ska hantera sitt privatliv.

Referenser
boyd, Dana och Marwick, Alice (2011). Social Privacy in Networked Publics: Teens’ Attitudes, Practices, and Strategies. [Elektronisk]. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1925128 [2014-04-23]

Davis, Katie (2011). Tensions of identity in a networked era: Young people’s perspectives on the risks and rewards of online self-expression. [Elektronisk]. http://nms.sagepub.com/content/early/2011/11/08/1461444811422430 [2014-04-23]

Davis, Katie och James, Carrie (2012). Tweens’ conceptions of privacy online: implications for educators. [Elektronisk]. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439884.2012.658404#.U1gmN8dKt7F [2014-04-23]

Feng, Yang och Xie, Wenjing (2014). Teens’ concern for privacy when using social networking sites: An analysis of socialization agents and relationships with privacy-protecting behaviors. [Elektronisk]. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214000144 [2014-04-23]

Hoofnagle, Chris et al. (2010). How different are young adults from older adults when it comes to information privacy and attitudes & policies. [Elektronisk]. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1589864 [2014-04-23]

Lindqvist, Johnny och Thorslund, Ewa (2011). Ungas integritet på nätet. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ungas-integritet-pa-natet/ [2014-04-23]

Madden, Mary et al. (2013). Teens, Social Media, and Privacy. [Elektronisk]. Pew Internet. Tillgänglig: http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/ [2014-04-23]

Marwick, Alice, Diaz, Diego och Palfrey, John (2010). Youth, Privacy and Reputation. [Elektronisk]. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1588163 [2014-04-23]

Stanley, Jay (2013). Do Young People Care About Privacy? [Blogg]. 29 april. https://www.aclu.org/blog/technology-and-liberty/do-young-people-care-about-privacy [2014-04-23]