bildteeext

Abstrakt
Sociala medier har växt de senaste åren och blivit till en samhälls-trend. Att allt fler människor väljer att skapa profiler och vara aktiv på sociala medier är något som påverkar våra vanor och våra uppfattningar. De mest populära sociala medierna för tillfället är Facebook, Twitter och Instagram, Pinterest och LinkedIn (Maeve D, Aaron S, 2013).

Facebook är en social media som har satt stort avtryck på nätet. För att förstå sammanhanget mellan ungdomars näthantering och påverkan av sociala medier kommer denna artikel först fördjupas inom personligheter som speglas på nätet. Sedan gå närmare in på just Facebook eftersom det är den som i nuläget är den största inom sociala medier. De positiva och negativa sidor som uppstår genom Facebook och sociala medier i allmänhet.

Sedan hur människor påverkas av sociala medier och hur det hänger samman med Facebook-användande och utvecklingen av nätet. Om hur föräldrar bör engagera sig som leder in på frågor kring hur människor i olika åldrar samarbetar gällande näthantering och hur vi i samhället bör agera och ta ställning kring ungas påverkan av sociala medier.

Introduktion
Nätets framväxt hart gjort att de unga i dagens samhälle växer upp med smartphones, ipads och datorer med tillgång till internet och dess medier. Eftersom denna samhällsförändring är relativt ny behövs även mer utvecklad syn på hur vi ska ta ställning till unga människor och deras internet-användande.

Jag tycker det är intressant att fördjupa mig inom användningen och utvecklingen av sociala medier eftersom det tar allt större plats i vår vardag och i våra liv.

I denna stund består vårt samhälle av människor som växer upp med internet och sociala medier, de som introducerats till det och de människor som ej växt upp med det. Jag anser att mötet mellan dessa generationer är intressant och något att fundera vidare över. Sociala mediers påverkan och influenser uppstår hos människor eftersom vi dagligen är aktiva på nätet. Generations-krockar skapas eftersom vi innehar olika nivåer av kunskap och användande.

Eftersom samhället förändras behövs det även analyseras om vad som bör ändras inom lagstiftning och utbildning. Att människor vill känna sig säkra på nätet är något som vi vet om, men bidrar vi människor till förändring eller har vi accepterat näthanteringen som den är idag och litar på att makthavarna ska ta tag i de problematiska frågorna?

Ny media
Traditionell media som tidningar och tv innebär att det är de som står för materialet och vad som ska publiceras och synas. Ny media som nätet och främst sociala medier erbjuder plattformar där människor själva står för innehållet och väljer hur de vill framstå inför andra människor. Detta innebär också att man som aktiv på sociala medier har val om hur man ska agera – om man ska publicera personlig information eller om man ska vara mer privat.

Anabel Q-H, Alyson L.Y (2010) skriver ”In new media, the distinction between consumer and producer tends to blur, which has led to the introduction of the term prosumer to describe users’ ability to take control over the the production and distribution of content.”

Att kontrollera sitt eget flöde på nätet gör människor till producenter eftersom det är de själva som bestämmer vad som ska synas och inte. Att ha denna makt kan ibland vara svårt, särskilt för de som inte förstår hur mycket som kan ta skada genom det som syns på nätet.

Personligheter på sociala medier
Anabel Q-H och Alyson L.Y (2010) från Bulletin of Science Technology & Society har visat att olika personligheter speglas och spelar roll angående hur man agerar på sociala medier.

Människor som är mer sociala och framåt är de som publicerar och använder sociala medier mest medan mer introverta människorna publicerar mindre.

Analyserna har även visat att introverta människor och de med låg självkänsla och som känner sig ensamma är de som väljer att skapa sig anonyma profiler på nätet. På detta sätt får de möjligheten att kommunicera med andra människor som de kan ha svårt för då de träffar människor face-to-face. På detta sätt får de behovet av interaktion tillfredställt. Falska profiler på nätet kan dock skapa problem eftersom dessa människor utger sig för att vara någon annan då de chattar. Samt att de kan uttrycka sig negativt och ha starka åsikter utan att kunna identifieras.

”Results revealed that while extraversion and openness to experiences were positively related to social media use, emotional stability was a negative predictor, controlling for socio-demographics and life satisfaction” (Teresa C och Amber W H, Homera G Z, 2010).

Facebook
Enligt Maeve D och Aaron S. (2013) är Facebook den mest populära plattformen bland sociala medier eftersom den används av flest demografiska grupper, det vill säga att människor i alla åldrar använder sig av denna webbplats. Andra sociala medier som Pinterest och Instagram har utvecklat mer egna och unika användarprofiler. Exempelvis används Pinterest mer av kvinnor – ”women are four times as likely as men to be Pinterest users” (Maeve D, Aaron S. 2013). Studien från Pew Research Internet Project visar att Instagram och Twitter främst används av yngre människor och stadsbor.

Idag är Facebook en ledande social media med många användare. Hur och varför denna media blev så stor har Anabel Q-H och Alyson L.Y (2010) fördjupat sig inom. De påpekar att användare väljer att stanna kvar på webbplatsen eftersom man vill bevara kontakten med familj, vänner och bekanta. Man skapar sig ett nätverk genom Facebook och upplever att detta sätt att kommunicera känns smidigt och stärker banden mellan människor.

Sociala mediers positiva sidor
Studier har visat att Facebook-användare och de som är aktiva på andra sociala medier har fler nära relationer med människor än de som ej använder sociala medier. (Pew Research Internet Project, 2013).

Detta sätt att kommunicera leder till gemenskap. Gwenn S O och Kathleen C-P (2011) i Official Journal Of The American Academy Of Pediatrics visar studier på att elever använder Facebook för grupparbeten och för att lättare få kontakt med lärare och information kring studier. Anabel Q-H och Alyson L.Y (2010) menar att människor väljer att stanna kvar och vara aktiv på en social media då de upplever att den uppfyller behov på ett positivt sätt.

Sociala medier ger möjlighet till att upprätthålla kontakten med de människor som bor långt bort och de som man inte träffar ofta vilket leder till samhörighet. Att man som ung kan få stöd och hitta information på sociala medier kan kännas betryggande då man inte alltid vill att ens föräldrar ska lägga sig i och på detta sätt skapar ungdomar egentid och utvecklingsmöjligheter.

Sociala mediers negativa sidor
Sociala mediers negativa sidor kan göra att människor påverkas psykiskt. Nätmobbning är något som skapas på nätet. Det är lätt för en människa att hänga ut en annan och detta kan leda till psykisk ohälsa hos den drabbade. Det finns flera fall där uthängda och trakasserade människor valt att ta livet av sig själva på grund av vad som publicerats på nätet och sociala medier.

”In jumping, Rebecca became one of the youngest members of a growing list of children and teenagers apparently driven to suicide, at least in part, after being maligned, threatened and taunted online, mostly through a new collection of texting and photo-sharing cellphone applications. Her suicide raises new questions about the proliferation and popularity of these applications and Web sites among children and the ability of parents to keep up with their children’s online relationships” (Lizette A, 2013).

”Sexting” är också något som förekommer på nätet och betyder att man skickar nakenbilder till andra människor. Detta är något som lätt kan hamna på opassande sidor och till slut handla om utpressning och hot. Att lämna ut privat information och bilder kan leda till problem eftersom det finns andra som kan använda sig av det (Gwenn S O, Kathleen C-P, 2011).

Gwenn S O och Kathleen C-P (2011) i Official Journal Of The American Academy Of Pediatrics som undersöker ungas hälsa av internet-användande menar att de unga människor som växer upp med sociala medier behöver information om hur man ska agera. Nätet kan sammanfattas som ett ”digital-footprint” vilket innebär ”what goes online, stays online”.

Publicitet på nätet kan innebära viktiga val längre fram i livet, exempelvis anställning. Finns det negativ information om dig på nätet är det lätt för en arbetsgivare att googla dig, som börjar bli allt vanligare i vårt digitaliserade samhälle (Gwenn S O, Kathleen C-P, 2011).

”Facebook Depression”
Gwenn S O, Kathleen C-P (2011) menar att det är riskfyllt för människor att spendera mycket tid på Facebook, främst för barn och

tonåringar. Genom att ägna för mycket tid åt Facebook kan en depression börja att utvecklas kallat ”Facebook Depression”. Detta medför isolation och ibland kan det leda till att den som är deprimerad letar hjälp på andra sidor som erbjuder opassande information som att främja missbruket genom osäkra sexuella aktiviteter eller aggressivt, självdestruktivt beteende.

Föräldrar behöver ta ställning
Föräldrar behöver veta var och hur deras barn kommunicerar och agerar i sociala medier samt få bättre förståelse om tekniken och hur de olika sidorna fungerar. De bör ta ställning till om barnen påverkas negativt av sitt användande eller ej.

I USA har de flesta sociala medier åldersgränsen 13 år. Detta har Children’s Online Privacy Protection Act bestämt (Gwenn S O, Kathleen C-P, 2011). Facebook och MySpace innehar en åldersgräns på 13 år men ej sidor som Disney och Club Penguin. Enligt Gwenn S O, Kathleen C-P (2011) behöver föräldrar undersöka om sidor är okej för barn att vara aktiva på eller om det finns risker med användandet.

Undersökningen om ungas hälsa av internet-användande har resulterat i frågor om utbildning för föräldrar. Föräldrar behöver engagera sig i näthantering och man bör även diskutera dessa frågor om sociala medier och risker med andra familjer som sitter i samma situation. På detta sätt får man stöd från andra föräldrar och kan tillsammans bilda en bättre förståelse om vad barnen gör på nätet.

Diskussion
Nätet och sociala medier fortsätter att växa samtidigt som den negativa sidan växer sig allt vanligare. Nät-trakasserier, hot, uthängda människor och falsk information flödar och det är inte lätt att som drabbad få upprättelse. Myndigheter och polis behöver inneha bättre förståelse om vad nät-hatet kan bidra till och man behöver utforma ett system som passar och fungerar i praktiken.

I dagens samhälle finns människor som är på olika nivåer gällande sociala medier. Människor som växer upp med det, människor som introducerats till det och människor som inte använder det på grund av saknad av intresse och kunskap. Denna kultur och generations-krock leder till att vi inte kan förstå varandra. Att en ung människa kan hånas på nätet och som sedan kan leda till depression och självmordstankar är en fråga som den äldre generationen inte alltid prioriterar på grund av okunskap och oförståelse.

Det finns åldersgränser på att spela poker, köpa alkohol och köra bil. När man är yngre är det inte lika enkelt att välja kloka vägar som man kan då man är äldre och har större perspektiv. Det är svårare att urskilja vad som är bra och vad som är sämre. Att se över ungas användning av nätet är en fråga som borde tas upp eftersom det är lätt hänt att ungdomar hamnar fel och att det leder till psykiska påfrestningar.

Dagens samhälle fungerar på samma sätt som för tjugo år sedan. Det som ändrats är informationsflödet. Vi behöver ta ställning till hur vi på bästa sätt ska hantera denna snabba spridning av information.

Lagar behöver analyseras på så sätt att de fungerar väl med vad som kan hända på nätet. Regler för vad som är lagligt och vad som är kriminellt. Tydliga begränsningar är svårt att forma eftersom skrift och bilder är svåra att tolka men att se över regler och korrigera de är något som skulle främja nätupplevelsen. Dagens samhälle är i behov av statens utveckling och därför är det politikernas uppgift att ta upp dessa frågor.

Slutsats
Att samhället behöver struktur gällande näthantering är något som jag anses behövs ses över från både stat och polisen men även skolverket.

Genom att lagar och regler förändras blir även polisens arbete mer underlättat eftersom de enklare kan förstå vad som är lagligt och inte. På så sätt kan polisen gå djupare i de anmälningar som sker inom nätbrott.

Det är inte bara makthavarna som behöver uppdateras med information och ändringar. De största och främsta problemen på nätet och sociala medier skapar allmänheten. Därför är det viktigt att införa utbildning där barn, ungdomar, tonåringar och även vuxna får chansen att ta del av vad internet-användning kan innebära. Att veta vilka konsekvenser som kan uppstå kan bidra till att människor gör klokare val på nätet och tänker efter innan publicering.

Att växa upp i dagens samhälle och leva med sociala medier innebär att testa sig fram. Det finns inga konkreta ramar för hur nätet och sociala medier fungerar. Eftersom utveckligen går snabbt behöver man fokusera på att förhindra att nätet blir till en plats där människor känner sig osäkra och utsatta.

Jag tycker det behövs obligatorisk utbildning i skolan om hur nätet fungerar: vilka lagar och regler som finns att förhålla sig till. Information om vilka konsekvenser och problem som kan uppstå i samband med hur man agerar på nätet. Att det som syns på nätet förblir där och kan påverka andra faktorer.

På så sätt kan människor och främst ungdomar ta till sig kunskap och bidra till ett mer förståeligt och smart sätt att agera på nätet. Utbildning inom detta i skolan anser jag skulle kunna bidra och uppmärksamma till en mer positiv attityd på nätet. Barn och ungdomar är vår framtid och det är de som ska föra vidare denna kultur.

Även om det är upp till individen att bestämma hur man förhåller sig till informationen och väljer att agera så har man fått kännedom om hur det fungerar och vad som gäller. Att försöka leda användandet av nätet i positiv riktning är något man verkligen behöver prioritera och sträva efter eftersom nätet idag har så stort utrymme och makt.

 

Källförteckning
Anabel Q-H, Alyson L.Y (2010) ”Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging” Bulletin of Science Technology & Society [Elektronisk]. http://bst.sagepub.com.ezproxy.server.hv.se/content/30/5/350.full.pdf+html [2014-04-16] s. 350-358.

Gwenn S O, Kathleen C-P and Council of Communications and Media (2011) ”The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families” [Elektronisk]. http://pediatrics.aappublications.org/content/127/4/800.full [2014-04-16] s. 800-803.

Lizette A (2013) ”Girl’s Suicide Points to Rise in Apps Used by Cyberbullies” The New York Times [Elektronisk]. http://www.nytimes.com/2013/09/14/us/suicide-of-girl-after-bullying-raises-worries-on-web-sites.html?_r=0&adxnnl=1&pagewanted=all&adxnnlx=1398332861-bNQ7w+bXcEKFT95nPMcSgA [2014-04-20]

Maeve D, Aaron S. Pew Research Internet Project (2013) ”Social Media Update 2013” [Elektronisk]. http://www.pewinternet.org/2013/12/30/social-media-update-2013/ [2014-04-17]

Pew Research Internet Project (2013) ”Social Networking Fact Sheet” [Elektronisk]. http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/ [2014-04-17]

Teresa C, Amber W H, Homera G Z (2010) ”Who interacts on the Web?: The intersection of users’ personality and social media use” [Elektronisk]. http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0747563209001472 [2014-04-16] s. 247-253.

 

DMI100
Sandra Persson
DIG-13
29-04-2014
Högskolan Väst