jaappFanny Bengtsson

Högskolan Väst

Integritet och demokrati i sociala medier

2014-04-30

Abstrakt

Mobbning bland ungdomar har förekommit i generationer men i dagens teknologiska samhälle har mobbningen lett till en helt ny nivå så kallad Cyber-bullying. Ungdomar har tillgång till teknologi och sociala medier hela dygnet med hjälp av sina mobiler eller datorer. Jag har valt att skriva om hur detta sker över sociala medier som tex facebook och youtube  och vilka följder det kan få, som depression, nedstämdhet, ilska, frustration och i värsta fall självmord. Jag skriver även om vilka återgärder som kan göras för att stoppa mobbningen. Jag vill öppna upp ögonen för de som inte är medvetna om vilket stort problem mobbning har blivit idag. Vi som vuxna kan försöka vara bättre förebilder för de unga genom att visa respekt och ansvar i våra relationer till andra, och på så sätt få de unga generationerna att följa våra handlingar.

Introduktion

Över hela världen ser man mobbning som en viktig social fråga och det är en av de stora problemen i vårt samhälle. (MacKay, 2012, s. 1). Mobbning bland ungdomar har förekommit i generationer men i dagens teknologiska samhälle har mobbningen lett till en helt ny nivå så kallad Cyber-bullying. Cyber-bullying är den kommunikation som sker genom användandet av teknologin som kan anses som skadligt mot andra personers hälsa. (Bamford, 2004, s. 1). Detta kan t.ex. ske genom att man sprider rykten och skvaller om andra personer och på så sätt påverkar andras åsikter om personen. Eller att det publiceras material för att förtala och förnedra andra. Denna typen av mobbning har ökat i takt med teknologin och har blivit mycket vanligt särskilt bland ungdomar. (Wikipedia). Mitt syfte med den här rapporten är att öppna upp ögonen för de som inte är medvetna om vilka följder mobbning på sociala medier kan få och vilket stort problem den här typen av mobbnig har blivit i dagens samhälle. De frågor jag har valt att inrikta mig på är hur sociala medier påverkar mobbning bland ungdomar, varför ungdomar mobbas och vad vi kan göra för att återgärda problemet.

Sociala medier

Vår moderna teknik och expanderingen av sociala medier har ändrat vårat sätt att kommunicera med varandra. (MacKay, 2012, s. 1). Idag använder största delen av alla ungdomar sina datorer eller mobiler som alltid finns till hands för att kommunicera. De går online varje dag för skolarbeten, för att hålla kontakt med vänner, spela spel mm. Dessa online verktygen har blivit en stor del av deras vardag. Många känner att om de inte finns med på de sociala medierna har de  ingen chans att uttrycka sig och imponera på andra. (Boyd, 2007, s. 2). Det är inte konstigt att vissa även använder dem till att mobba varandra. Ungdomar idag är uppkopplade till teknologin hela dygnet och är därför väldigt utsatta och agerar mot varandra. Tack vare att de kan vara anonyma är det lättare att vara elak i jämfört med om de träffats ansikte mot ansikte och det blir inte ofta några konsekvenser av det. Ungdomar har skapat webbsidor och falska profiler på sociala medier som tex facebook för att håna och driva med andra. De har också fotograferat eller filmat andra på privata platser som i sovrummet, duschen mm och sen lagt ut det på sociala medier som till exempel på youtube. På så sätt kan hela världen se detta och värdera och “tagga” och diskutera. (Hinduja, Patchin, 2012, s. 1). Alla dessa sociala nätverk är ofta uppbyggda på samma sätt med att man har en profil, vänner och att man kan kommentera och skriva till varandra. Ungdomar brukar spendera många timmar på sociala nätverk och de säger själva att de använder dem för att deras vänner finns där eller för att de är uttråkade. De används i stort sätt för underhållning, kommunicera med andra, fördriva tiden och för att få en insyn i samhället överlag. Men över internet är det svårt att kontrollera vem som är ens publik och hur den personen uppfattar det som skrivs och det kan lätt bli missuppfattningar. Ungdomar har två grupper i samhället som vill ha makt över dem dels föräldrar, lärare och kommunala tjänstemän mm och dels marknadsförare. Det är svårt för dem att veta vad som gäller på sociala medier, hur ska de kunna vara tuffa inför sina kompisar och samtidigt accepterade av sina föräldrar? (Boyd, 2007, s. 6, 9, 10, 16).      

Följder

Smärtan som cyber-bullying kan medföra är omfattande och konsekvenserna är drastiska. Cyber-bullying har inga gränser och den dominerar alla aspekter av de drabbades liv. De negativa konsekvenserna av mobbning i alla former är omfattande, dåligt självförtroende, ångest, rädsla, avhopp från skolan är några exempel. (MacKay, 2012, s. 1, 4). Det kan även leda till depression, nedstämdhet, ilska och frustration. Ungdomar har berättat att de känt sig rädda för att gå till skolan och att de inte har något själförtroende kvar. De har också visat sig att det har haft självmordstankar och att många har tagit livet av sig. (Sameer, Patchin, 2012, s. 1). Ett exempel på någon som blev utsatt för cyber-bullying var Amanda Todd, en 16 årig flicka från Canada. Det började med att hon blev tvingad att visa sina bröst i en webbkamera. Personen spred sedan bilden över nätet så att alla kunde se den. Hon blev tvungen att byta skola men fotot spred sig och mardrömmen fortsatte. Hon gjorde sedan en video på youtube som har blivit mycket uppmärksammad idag, där hon berättade sin historia som ett rop på hjälp. Men de elaka kommentarerna fortsatte och hon såg tillslut ingen annan utväg än att ta sitt liv. (Wikipedia). Ett annat exempel är den 12 åriga flickan från Japan som blev så upprörd och kränkt över vad som skrevs om henne på internet, att hon mördade sina klasskompisar. Ett sista exempel är den Kanadensiska tonåringen David Knight vars liv förvandlades till en mardröm, då en grupp ungdomar på skolan skapade en hemsida som kallades “Hate David Knight”. Där lade de upp nedsättande bilder på honom och bjöd in andra att delta i hatkampanjen. (Bamford, 2004, s. 1).

Varför mobbas?

Varför man mobbar andra människor kan bero på många olika anledningar men det handlar ofta om tex känslor, självkontroll, social ställning, makt och status. (MacKay, 2012, s. 6). Men de som mobbar skulle inte ha all sin makt om de inte vore för den “tysta massan”. Alltså alla dem som är betraktare som inte gör något för att stoppa mobbarna och på så sätt höjer deras status. (Wikipedia). Och även för dem som är pådrivare som håller med och kommenterar och “gillar” det som mobbarna lägger ut på internet. (Föreläsning: Ungas säkerhet på nätet 2013). De som mobbar är många gånger osäkra i sig själva och vill känna att de tillhör en viss grupp av människor. Att ha en tillhörighet i sociala sammanhang är viktigt för oss människor då det tillhör vår biologi, vi vill känna att vi hör till och är accepterade. (MacKay, 2012, s. 6). Undersökningar har visat att barns kunskap om sociala och känslomässiga sammanhang utgör en viktig del för hur barn engagerar sig i relationer till andra. Om de inte har denna kunskapen kan det leda till mobbning. Många unga har berättat att de lärt sig att få som de vill genom att manipulera andra för sin egen vinings skull. Många av dem gör det även på internet fast de inte skulle gjort det i vanliga fall. För att de tror att de inte blir några konsekvenser av deras handlingar eller för att de då kan utrycka sin makt. (MacKay, 2012, s. 5).

Åtgärder

Lärare och föräldrar känner sig ofta hjälplösa i situationer som dessa och många undrar vilka tecken som visar att deras barn är med om mobbning. Men det är svårt att svara på då den största delen av kommunikation mellan ungdomar sker på internet och sociala medier där lärare och föräldrar inte har någon förståelse eller tillgång till. Det är vanligt idag att ungdomar är aktiva inom olika sociala medier och därför ser det ofta ut att vara “i sin ordning” fast det egentligen inte är så. (Bamford, 2004, s. 6). Vad kan vi då göra för att stoppa detta? Det finns inga enkla lösningar på hur problemen med mobbningen kan stoppas. Själva huvudproblemet är brist på respekt och ansvar i relationerna mellan ungdomar och i samhället överlag. Mobbning handlar dels om individer som anses ha ett annorlunda och ett oacceptabelt beteende. Men till stor del handlar det om ett komplicerat nät av olika relationer med olika synsätt som påverkar våra åsikter i samhället. Vi måste lära oss att respektera andra människor och alla, unga som gamla måsta ta ansvar för sina handlingar. (MacKay, 2012, s. 4).

Många föräldrar uppmanar sina barn att vara anonyma på internet och inte lämna ut, namn, adress och telefonnummer. De brukar också informera dem om att allt som läggs ut kommer att finas kvar för alltid. Men det fungerar oftast inte eftersom på tex facebook måste de skriva i sitt namn för att kunna hålla kontakt med vänner. Forskning har visat att på internetsidor där man är anonym brukar språket vara råare och elakare än annars.  (Föreläsning: Ungas säkerhet på nätet 2013).  I videon Föreläsning: Ungas säkerhet på nätet tar Elza Dunkels upp ett bra exempel: “Trafiken är också i grunden en infrastruktur men det är vår användning av den som ger oss någonting, som tillför någonting i våra liv.” Där hon jämför internet med trafiken som också är farlig plats där det sker olyckor och dödsfall. Men man håller inte sina barn hemma pga. att trafiken är farlig utan man lär barnen som små och när de bli större har de skapat sig en egen kompetens och bedömningsförmåga. Föräldrar idag måste tänka på att inte få panik och förbjuda sociala medier för barnen utan istället stötta dem och förberedda dem vad som kan ske på nätet och hjälpa dem navigera. (Föreläsning: Ungas säkerhet på nätet 2013).

Diskussion

Som Boyd, 2007 skriver så har vi ändrat våra levnadsvanor och är mycket mer digitala idag och det har blivit en viktig del av vår vardag. Ungdomar är medlemmar på sidor som t.ex. facebook där de har tillgång till alla sina vänner och andra ungdomar därför tror jag att det har blivit lättare att mobbas tack vare sociala medier där man kan nå ut till så många fler. Personer som håller med och “gillar”, delar och kommenterar elaka inlägg som andra personer lägger ut, driver på processen och gör att fler människor kommer att kunna se inläggen. På så sätt förstorar sociala medier upp allting vilket inte hade skett på samma sätt utanför teknikens värld. Samt att t.ex. rykten som är skrivna över internet finns kvar jämfört med om de skulle skett muntligt då ryktena oftast glöms bort efter ett tag. Det är också svårt att kontrollera var informationen kommer ifrån och vad som är sant och inte.

Varför ungdomar mobbas beror som MacKay, 2012 skriver på många olika anledningar. Jag tror aldrig vi kommer att kunna eliminera mobbning helt eftersom vi är olika och har olika sociala ställningar i samhället. Människor har olika känslor och många har en längtan efter makt och hög status. Men jag hoppas och tror att vi kommer att kunna minska mobbningen avsevärt.

Trots att internet kan vara en mycket skadlig plats för ungdomar, tror jag precis som Elza Dunkels (2013) säger att det inte det går att säga till ungdomar att de inte ska få använda internet. Jag håller med om Elza Dunkels (2013)  jämförelse mellan mobbning och trafiken som också är en farlig plats att vistas på. Men vi lär oss som små hur vi ska bete oss och agera i trafiken så att vi som lite äldre kan vistas där själva och då skapa oss en egen bedömning och kompetens förmåga. På samma sätt måste vi göra med mobbningen, lära oss från början hur vi ska bete oss mot varandra på internet och sociala medier.

Det finns dom som mår så dåligt av hur andra människor behandlar dem att de inte ser någon annan utväg än att ta sitt eget liv. Vilket är helt ofattbart! Därför vill jag med den här rapporten öppna upp ögonen för er som inte är medvetna om vilket stort problem mobbning har blivit. Vi som vuxna måste agera och lära barn i tidig ålder hur man ska bete sig mot andra människor över internet. Men samtidigt är det svårt att kontrollera vad ungdomar skriver till varandra och hur människor överlag beter sig där. Jag tror att vuxna behöver lära sig mer om sociala medier och hur de används för att kunna förstå sina barn och hjälpa dem i svåra situationer.

Internet och sociala medier har gjort vårt samhälle besatt av vad som är perfekt och hur vi ska se ut och bete oss att vi nästan tappat bort oss själva. Vi är alla olika och unika och det är så det ska vara, vi måste hylla det istället för att vara elaka mot varandra. Alla gör vi misstag och det ska inte behöva förstoras upp på internet för hela världen att se. Avslutningsvis så tycker jag att internet och sociala medier är otroligt roligt, nödvändigt och smart på alla sätt men vi måste som sagt lära oss hur vi på bästa sätt kan värna om varandra.

Slutsats

Efter att jag studerat ämnet har jag kunnat dra följande slutsatser; mobbningen har expanderat tack vare att teknologin har utvecklats och är idag ett stort samhällsproblem. Anledningen till varför ungdomar mobbas är den samma som förr det kan t.ex. bero på känslor, självkontroll, social ställning, makt och status. För att stoppa mobbningen ska vi försöka lära ungdomar i tidig ålder hur de ska bete sig mot varandra på sociala medier. Även få dem att förstå att det blir konsekvenser av deras handlande tex kvarsittning och avstängning från skolan. (Hinduja, Patchin, 2012, s. 1). Skolor och föräldrar behöver ta all typ av mobbning på internet på allvar. Vi som vuxna kan även försöka vara bättre förebilder för de unga genom att visa respekt och ansvar i våra relationer till andra, och på så sätt få de unga generationerna att följa våra handlingar.

Referenslista

Bamford, Dr Anne (2004) Cyber-Bullying

Boyd, Danah, (2007) Why youth heart social network sites: The role of networked publics in teens social life

Dunkels, Elza, Föreläsning: Ungas säkerhet på nätet (2013). http://m.youtube.com/watch?v=T_4LncJ3zT8 [2014-04-23].

Hinduja, Sameer, Ph.D, Patchin, Justin (2012) Cyberbullying: Identification, Prevention and Response

MacKay, A. Wayne (2012) Respectful  and Responsible Relationships: There’s No  App for That

Wikipedia (2013) Amanda Todd [elektronisk] en.wikipedia.org/wiki/Sucide_of_amanda_todd [2014-04-21]

Wikipedia (2013) Cyberbullying [elektronisk]  en.wikipedia.org/wiki/cyberbullying [2014-04-21]

Wikipedia (2013) Mobbning [elektronisk]  sv.wikipedia.org/wiki/Mobbning [2014-04-22]